سه حمایت روی این قیمت یکدیگر را قطع کرده اند که اهمیت این سطح را افزایش می دهد...

با گزارش نا امید کننده ای که شبریز بر روی کدال فرستاد، اوضاع پالایشی ها به هم ریخته تر از گذشته شد. بر همین اساس نگاهی به نمودار شتران می اندازیم که در نزدیکی سطح حمایت معتبری قرار گرفته است. حرکت شتران به گونه ایست که می توان احتمال داد این سهم روی قیمت 260 تومان تحت حمایت قرار گیرد. همانگونه که در تصویر مشخص است سه حمایت روی این قیمت یکدیگر را قطع کرده اند که اهمیت این سطح را افزایش می دهد. در صورتی که شتران حمایت 260 تومان را از دست دهد حمایت بعدی 227 تومان خواهد بود. اما اگر سهم روی 260 حمایت شود و رشد کند، مقاومت اول پیش رویش 295 تومان و سپس 340 تومان خواهد بود.

دقت داشته باشید این گزارش صرفا بررسی نموداری سهم است و تغییرات قیمت تحت تاثیر عوامل متعددی خواهد بود.


1395/10/22 15:16
مهمان
حسین فرمانی حسین فرمانی
(تحلیلگر)
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...