با توجه به مفروضات پیش بینی شده برای میزان فروش و درآمد ارائه خدمات شرکت آسان پرداخت و با توجه به اینکه شرکت حاشیه سود حدود...

آپ و احتمال تعدیل مثبت دوباره:


فروش شرکت در 3ماهه سوم سال مالی منتهی به  30/12/1395
 


 در جدول فوق میزان فروش  3ماهه  سوم سال مالی منتهی به  30/12/1395 شرکت  آسان  پرداخت  نمایش  داده شده است  که با  توجه به جمع فروش 7هزارو هشتصد  میلیارد حدود 30 درصد از بودجه پیش بینی  فروش و درآمد ارائه خدمات را پوشش  داده است.

 

پیش بینی فروش در 3ماهه چهارم و پیش بینی جمع کل فروش در سال مالی منتهی به 30/12/1395

در جدول بالا  ما با توجه فروش 3ماهه  سوم سال  مالی منتهی به 30/12/1395 آسان  پرداخت به  برآورد فروش و ارائه خدمات 3ماهه  چهارم و در آخر کل بودجه  سال  95 پرداختیم.
در این جدول  ما 3 فرض را  درنظر گرفتیم.
در فرض اول  با توجه به کمترین فروش ماه 3ماهه سوم که آذر ماه می باشد (2.536.836 میلیون ریال در 3ماه ضرب شده است)برای 3ماهه سوم در نظر  گرفتیم که با توجه به فروش 21 هزار میلیارد ریال 9ماهه و فروش پیش بینی 3 ماهه  چهارم به جمع فروش 29.5هزار میلیارد ریال رسیدیم.
در فرض دوم با توجه به میانگین فروش ماه 3ماهه سوم (2.611.992 میلیون ریال در 3ماه ضرب شده است)برای 3ماهه سوم در نظر  گرفتیم که با توجه به فروش 21 هزار میلیارد ریال 9ماهه و فروش پیش بینی 3 ماهه  چهارم به جمع فروش 29.7هزار میلیاردریال رسیدیم.

در فرض سوم  با توجه به بیشترین فروش ماه 3ماهه سوم که مهر می باشد (2.671.048 میلیون ریال در 3ماه ضرب شده است)برای 3ماهه سوم در نظر  گرفتیم که با توجه به فروش 21 هزار میلیاردریال  9ماهه و فروش پیش بینی 3 ماهه  چهارم به جمع فروش 29.9هزار میلیارد ریال رسیدیم.

صورت حساب سود و زیان منتهی به 30/12/1395

همانطور که در جدول سود و زیان بالا قابل مشاهده است با  توجه به فروش  3ماهه سوم ارائه شده وفروش 6ماهه در مجموع این رو شرکت 21.9هزارمیلیارد ریال در9ماهه فروش داشته است که با حاشیه سود 9 درصدی به سودحدود 1500 ریال دست خواهد یافت.

با توجه به مفروضات پیش بینی شده برای میزان فروش و درآمد ارائه خدمات شرکت آسان پرداخت و با توجه به اینکه شرکت حاشیه  سود حدود 9 درصدی  را دارا می باشد بهای تمام شده را محاسبه  کردیم که برای کارشناسی (1) به  سود  2042 ریال، کارشناسی(2)2060 ریال، کارشناسی (3)2077 ریال رسیدیم.
با  توجه به نزدیکی به روزهای پایان سال  95 و میزان تراکنش و فروش پین بیشتر در این زمان  افزایش فروش در این ماهها برای این شرکت آسان پرداخت انتظار داریم.
در براورد ارزش قیمت شرکت نیز با توجه به اینکه  سود شرکت را بین 2042 ریال  تا 2077 ریال براورد کردیم  و با توجه به p/e کنونی شرکت که در حدود 8.7  مرتبه می باشد ارز ش هرسهم را 17750ریال  تا 18100 ریال براورد  میکنیم.
 


عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...