• امین کشاورزی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  کاما وارد محدوده مثبت شد.
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • امین کشاورزی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  معاملات كترام مثبت شد
  مهمان
 • امین کشاورزی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  صف خريد ومعادن عرضه شد
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  كيميا صف فروش 13798ريال
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  ومعادن در صدر معاملات گروه استخراج كانه هاي فلزي
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...