• امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  کماسه همراه با صف فروش
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  فرآور همچنان صف خرید
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  سشرق 5%+
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  صف خرید در پلاسک
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  افزایش قیمت در پلاسک
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  معاملات وگستر حوالی 5%+
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  مفاخر با تقاضا همراه شد4326ريال
  مهمان
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  توقف نماد معاملاتي شرکت عمران و توسعه شاهد (ثعمرا1)
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...