• امین کشاورزی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  تبعات محاسبه خوراک شرکت های پتروشیمی با نرخ ارز آزاد ادامه مطلب
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • امین کشاورزی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  معاملات وتوصا در 5%-
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  خکمک حوالی 5%+
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  حدود 8میلیون صف خرید در وخارزم
  مهمان
 • امین کشاورزی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  معاملات غشان همراه با صف خرید
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  افزایش قیمت در وخارزم
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...