• آسیه صادقی
  (معامله گر)

  فنوال همراه با صف خرید
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  حپارسا همراه با تقاضا 5710ريال
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  پرداخت، ركيش، وتوصا در صدر تقاضا
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  توقف نمادهاي معاملاتي ثنوسا،قهكمت
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  نماد معاملاتي شركتهاي سيمان سفيدني ريز(سنير)،پتروشيمي پرديس(شپديس)با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هرسهم متوقف شدند
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  خپارس جذاب تر از قبل(گزارش مجمع عمومی سالیانه) ادامه مطلب
  مهمان
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  حجم مبنای پرداخت عرضه شد.
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...